Založ si blog

Deň ústavy SR

Vážení naši spoluobčania, včera bol 1.september, štátny sviatok – Deň Ústavy Slovenskej republiky. Tento sviatok máme mať v úcte. Ústava nám dáva práva, ale aj povinnosti. Malo by byť cťou dodržiavať ústavu. To snáď na úvod stačí. Zameriam sa skôr na to, ako sa na Slovensku dlhodobo nedodržiava ústava. A tu je len jeden z mnohých prípadov ´´Dvorianky´´. Kde tranzitným prejazdom kamiónov je dennodenne porušovaná ústava Slovenskej republiky. A nielen v Dvoriankach, ale na celej trase cesty 1/79. Všetky postihnuté obce a v jednom prípade aj mesto na tejto trase od Poľska, Ukrajiny až po Maďarsko. A kompetentné orgány naďalej nekonajú a tvária sa, že sa v týchto dedinách a meste nič nedeje, nič neporušuje. Pán Vitkovič z obce Dvorianky už bojuje za nápravu štyri roky. A výsledok je nedohľadne. Od štátnych orgánov stále iba odpovede, že sa na tom pracuje, že to nie je možné a ak to zhrniem, ako sa to nedá. A že viem o čom tu píšem, je isté. Prečítajte si ako sa porušuje ústava na Slovensku. Posúďte všetci. Výňatok z ústavy Slovenskej republiky:
Čl.40 – Každý má právo na ochranu zdravia.
Čl.44 – (1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné
prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účinnú
Starostlivosť o životné prostredie.
V Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom).
Pán Vitkovič sa obrátil na verejného ochrancu práv. Judr. Jana Dubovcová ako verejný ochranca práv sa týmto prípadom zaoberala v roku 2014. V Slovenskom parlamente predniesla o tom správu z ktorej uvádzam nasledovné. Citujem:
Podľa ustanovenia čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností. S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal ohrozenie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky z cestnej dopravy na ceste I/79 v dôsledku postupu, resp. nečinnosti kompetentných orgánov Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (v súčasnosti Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) a Slovenskej správy ciest (prípad bol aj medializovaný).
Zistila som, že podávateľ sa od zodpovedných orgánov verejnej správy domáhal nápravy a ochrany pred zásahmi do jeho základných práv už viac ako tri roky. Svojimi žiadosťami, o ktorých sa opakovane preukázalo, že sú opodstatnené a oprávnené, sa domáhal odstránenia nadmerného hluku, ktorý závažným spôsobom a po dlhý čas zasahuje do jeho základných práv chránených v Ústave Slovenskej republiky – v čl. 40 (právo na ochranu zdravia), v čl. 44 ods. 1 (právo na priaznivé životné prostredie), v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom).
Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, je nositeľom povinnosti zabezpečiť nápravu v prípade zisteného porušenia základného práva, a to nielen podľa práva, ale aj v praxi. To znamená, že má povinnosť prostredníctvom svojich orgánov zamedziť zásahu do základného práva, odstrániť jeho porušenie a podľa rozsahu a formy tohto porušenia, v odôvodnených prípadoch, porušenie aj odškodniť. V tomto prípade napriek tomu, že podávateľ na odstránenie zásahu do jeho práv využil vnútroštátne prostriedky a že príslušné orgány konštatovali nadmernú hlučnosť, a teda porušovanie jeho práv, doteraz neboli vykonané účinné formy nápravy a prekračovanie prípustných hodnôt hluku stále pokračuje. Z konaní, ktoré príslušné orgány viedli, a ešte vedú, je preukázané, že Slovenská správa ciest, ktorá je porušovateľom jeho základných práv bola pokutovaná a zaviazaná na nápravu, ale jej pokutovanie nebolo cieľom žiadostí podávateľa. Ich zrejmým účelom bolo odstránenie porušovania základných práv, a ten sa NENAPLNIL.
Z tohto dôvodu som skonštatovala, že výsledkom doterajšieho konania zodpovedných orgánov oprávnených na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 335/2007 Z. z. je, že nedokázali poskytnúť reálnu ochranu základnému právu podávateľa na ochranu zdravia, právu na priaznivé životné prostredie a právu na pokojné užívanie majetku. Aj keď konanie príslušných orgánov posudzujem ako plynulé a vykonávané v medziach ustanovených zákonom, vo výsledku ho nemôžem hodnotiť ako účinný prostriedok nápravy v zmysle požiadavky a záväzku vyplývajúceho z čl. 13 Dohovoru, ktorý sa nevzťahuje iba na konanie súdov, ale vzťahuje sa aj na konanie všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré štát ustanovil ako právne cesty uplatňovania a vymáhania plnenia práv. Aj z tohto dôvodu konštatujem, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili právo podávateľa mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru.
Vo vzťahu k ochrane základných práv chránených našou ústavou, podľa môjho názoru, tiež platí, že ich garantovanie v právnom štáte sa môže naplniť iba tak, že zo strany štátu bude rovnocenne zabezpečená nielen možnosť domáhať sa práv v konaní pred príslušnými orgánmi v primeranom čase a v spravodlivom procese, ale aj priznané práva reálne a v primeranom čase vymôcť a naplniť.
V tomto konkrétnom prípade bola naplnená možnosť domáhať sa, ale možnosť reálne vymôcť ochranu základných práv ostala nenaplnená. Z tohto dôvodu konštatujem, že doterajším postupom uvedené orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku. Koniec citátu.
VČERA BOL DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!!!!! Tak sa pýtam, čo Vy na to???????

3750
3
Posledný 02. 09. 2015, 14:28:44
Peter Pellegrini

Pellegrini: Smer bude pri zmene voľby sudcov ÚS rešpektovať rozhodnutie NR SR

26.09.2018 14:27

Pravidlá výberu ústavných sudcov, ako ich predstavil Gábor Gál, považuje premiér za zmeny, ktoré spĺňajú požiadavky na sprísnenie voľby ústavných sudcov.

Belgicko kráľovská rodina Paola Albert II.

Belgická kráľovná matka utrpela cievnu mozgovú príhodu

26.09.2018 14:19

Bruselský kráľovský palác uistil, že život kráľovnej matky Paoly nie je ohrozený.

Martina Lubyová, Andrej Rusnák

Lubyová nevidí dôvod na to, aby sa nestihla transformácia SAV

26.09.2018 14:14

S transformáciou má pomôcť aj dlhoročný pracovník SAV Andrej Rusnák, ktorý má koordinovať pracovné skupiny a kontakty so SAV.

karty, kasíno, poker

Ruská polícia našla na veľvyslanectve KĽDR tajné kasíno

26.09.2018 13:48

Ambasáda proti obvineniam dôrazne protestovala s tým, že o žiadnej herni nič nevie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 1608x
Priemerná čítanosť článkov: 1608x

Autor blogu

Kategórie

Archív