Založ si blog

Deň ústavy SR

Vážení naši spoluobčania, včera bol 1.september, štátny sviatok – Deň Ústavy Slovenskej republiky. Tento sviatok máme mať v úcte. Ústava nám dáva práva, ale aj povinnosti. Malo by byť cťou dodržiavať ústavu. To snáď na úvod stačí. Zameriam sa skôr na to, ako sa na Slovensku dlhodobo nedodržiava ústava. A tu je len jeden z mnohých prípadov ´´Dvorianky´´. Kde tranzitným prejazdom kamiónov je dennodenne porušovaná ústava Slovenskej republiky. A nielen v Dvoriankach, ale na celej trase cesty 1/79. Všetky postihnuté obce a v jednom prípade aj mesto na tejto trase od Poľska, Ukrajiny až po Maďarsko. A kompetentné orgány naďalej nekonajú a tvária sa, že sa v týchto dedinách a meste nič nedeje, nič neporušuje. Pán Vitkovič z obce Dvorianky už bojuje za nápravu štyri roky. A výsledok je nedohľadne. Od štátnych orgánov stále iba odpovede, že sa na tom pracuje, že to nie je možné a ak to zhrniem, ako sa to nedá. A že viem o čom tu píšem, je isté. Prečítajte si ako sa porušuje ústava na Slovensku. Posúďte všetci. Výňatok z ústavy Slovenskej republiky:
Čl.40 – Každý má právo na ochranu zdravia.
Čl.44 – (1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné
prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účinnú
Starostlivosť o životné prostredie.
V Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom).
Pán Vitkovič sa obrátil na verejného ochrancu práv. Judr. Jana Dubovcová ako verejný ochranca práv sa týmto prípadom zaoberala v roku 2014. V Slovenskom parlamente predniesla o tom správu z ktorej uvádzam nasledovné. Citujem:
Podľa ustanovenia čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností. S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal ohrozenie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky z cestnej dopravy na ceste I/79 v dôsledku postupu, resp. nečinnosti kompetentných orgánov Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (v súčasnosti Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) a Slovenskej správy ciest (prípad bol aj medializovaný).
Zistila som, že podávateľ sa od zodpovedných orgánov verejnej správy domáhal nápravy a ochrany pred zásahmi do jeho základných práv už viac ako tri roky. Svojimi žiadosťami, o ktorých sa opakovane preukázalo, že sú opodstatnené a oprávnené, sa domáhal odstránenia nadmerného hluku, ktorý závažným spôsobom a po dlhý čas zasahuje do jeho základných práv chránených v Ústave Slovenskej republiky – v čl. 40 (právo na ochranu zdravia), v čl. 44 ods. 1 (právo na priaznivé životné prostredie), v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom).
Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, je nositeľom povinnosti zabezpečiť nápravu v prípade zisteného porušenia základného práva, a to nielen podľa práva, ale aj v praxi. To znamená, že má povinnosť prostredníctvom svojich orgánov zamedziť zásahu do základného práva, odstrániť jeho porušenie a podľa rozsahu a formy tohto porušenia, v odôvodnených prípadoch, porušenie aj odškodniť. V tomto prípade napriek tomu, že podávateľ na odstránenie zásahu do jeho práv využil vnútroštátne prostriedky a že príslušné orgány konštatovali nadmernú hlučnosť, a teda porušovanie jeho práv, doteraz neboli vykonané účinné formy nápravy a prekračovanie prípustných hodnôt hluku stále pokračuje. Z konaní, ktoré príslušné orgány viedli, a ešte vedú, je preukázané, že Slovenská správa ciest, ktorá je porušovateľom jeho základných práv bola pokutovaná a zaviazaná na nápravu, ale jej pokutovanie nebolo cieľom žiadostí podávateľa. Ich zrejmým účelom bolo odstránenie porušovania základných práv, a ten sa NENAPLNIL.
Z tohto dôvodu som skonštatovala, že výsledkom doterajšieho konania zodpovedných orgánov oprávnených na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 335/2007 Z. z. je, že nedokázali poskytnúť reálnu ochranu základnému právu podávateľa na ochranu zdravia, právu na priaznivé životné prostredie a právu na pokojné užívanie majetku. Aj keď konanie príslušných orgánov posudzujem ako plynulé a vykonávané v medziach ustanovených zákonom, vo výsledku ho nemôžem hodnotiť ako účinný prostriedok nápravy v zmysle požiadavky a záväzku vyplývajúceho z čl. 13 Dohovoru, ktorý sa nevzťahuje iba na konanie súdov, ale vzťahuje sa aj na konanie všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré štát ustanovil ako právne cesty uplatňovania a vymáhania plnenia práv. Aj z tohto dôvodu konštatujem, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili právo podávateľa mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru.
Vo vzťahu k ochrane základných práv chránených našou ústavou, podľa môjho názoru, tiež platí, že ich garantovanie v právnom štáte sa môže naplniť iba tak, že zo strany štátu bude rovnocenne zabezpečená nielen možnosť domáhať sa práv v konaní pred príslušnými orgánmi v primeranom čase a v spravodlivom procese, ale aj priznané práva reálne a v primeranom čase vymôcť a naplniť.
V tomto konkrétnom prípade bola naplnená možnosť domáhať sa, ale možnosť reálne vymôcť ochranu základných práv ostala nenaplnená. Z tohto dôvodu konštatujem, že doterajším postupom uvedené orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku. Koniec citátu.
VČERA BOL DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY!!!!! Tak sa pýtam, čo Vy na to???????

3750
3
Posledný 02. 09. 2015, 14:28:44
Ruský bombardér Tupolev Tu-160

Rusko na cvičenie vo Venezuele 'priletelo' s najväčšími bombardérmi sveta

10.12.2018 22:20

Na medzinárodnom letisku v Caracase pristáli aj ďalšie ruské stroje.

macron

Macron reaguje na nepokoje. Minimálna mzda sa zvýši o 100 eur

10.12.2018 21:44

Je to prezidentov najväčší ústupok smerom k požiadavkám protestujúcich z hnutia tzv. žltých viest.

Taliansko OBSE ministri zasadnutie Lajčák

V Bruseli sa pre kerčský incident spomínajú aj protiruské sankcie

10.12.2018 19:28

Podľa ministra Lajčáka Rada ministrov zdôraznila plnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1
Celková čítanosť: 1632x
Priemerná čítanosť článkov: 1632x

Autor blogu

Kategórie

Archív